11523

Vergi Hukuku

Vergi Hukukunun kapsamı:
 
Karşılıksız olan ve gerektiğinde zor kullanılarak alınan; harç, resim, fon, prim, aidat vb.. adlar altında ki tüm kamu gelirleri nitelik itibari ile vergi hukuku kapsamına girer.

Vergi Hukukunun kaynakları:
 
1- Bağlayıcı (Asli) Kaynaklar
·        Anayasa,
·        Uluslararası Vergi Anlaşmaları (çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları),
·        Yasa,
·        Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK),
·        Bakanlar Kurulu Kararnameleri,
·        İçtihadi Birleştirme Kararları,
·        Tüzük,
·        Yönetmelik,
·        Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri.
2- Yardımcı (Tali) kaynaklar
·        Tebliğ,
·        Sirküler
·        Mukteza,
·        Yargı Kararları,
·        Doktrin,

Vergi Hukukunun alacaklısı:
 
Verginin alacaklısı devlettir ancak, toplama yetkisini yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri) ve diğer kamu tüzel kişilerine devredebilmektedir.Emekli sandığı,Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK),bağkur gibi..

Vergi hukukunun ceza hukuku ile ilişkisi:

 
Devletin tek taraflı olarak getirdiği vergi yükümlülüğünü, ceza yaptırımı uygulayarak yerine getirmesidir.

Vergi hukuku, içerisinde vergi ceza hukukuvergi icra hukuku, vergi usul hukuku ve vergi uyuşmazlıkları hukuku ,uzlaşma gibi her biri geniş ve detaylı hukuk konularını içeren, ayrı bir uzmanlık gerektiren ve özen gösterilmemesi halinde  kişi ve kurumları zor durumda bırakabilen önemli hukuk alanlarından biridir.

Bu hukuk dalında AD&A Hukuk, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetlerdava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmetiolarak ayrı ayrı yürütülmektedir. 

Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Tüm vergi davaları
2.    Vergi borcu icra takiplerinde vekillik
3.    Vergi suç ve cezalarında savunma vekilliği
4.    Vergilendirme süreci ve vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar
5.    Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergi sorunları için idari yargı davaları
 
Danışmanlık Hizmetleri
1.    Fatura ve irsaliye denetimi, düzenlenmesi
2.    Mirasçıların vergi sorumluluğu hakkında danışmanlık
3.    Şirket içi vergi hukuku denetimi ve işlemlerin vergi hukukuna uygun olarak düzenlenmesi
4.    Vergi borcundan doğan uzlaşma görüşmeleri
5.    Vergi uzlaşma anlaşma tekliflerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6.    Vergi alacakları ve amme alacaklarının usulü danışmanlığı
7.    Vergi hukuku için tutulması gereken belge ve defterlerin denetlenmesi, düzenlenmesi konularında hukuki yardım