11523

İcra İflas Hukuku

 
İcra ve İflas Hukuku, alacaklıların alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmeleri amacıyla hukuki çerçevede devlet gücünden (cebri icra) faydalanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır.

AD&A Hukuk Bürosu, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin  (senet, çek, poliçe),herhangi bir sözleşmeye dayanan alacakların icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili konularında hizmet vermektedir.

Dava vekilliği hizmetleri
1.    İcra Ceza davaları
2.    İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
3.    İflas davaları
4.    İflasın Ertelenmesi Davaları
5.    İhalenin feshi davaları
6.    İhtiyadi haciz davası
7.    İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri, ipoteğin ve araç rehninin paraya çevrilmesine dayalı icra takipleri
8.    İtiraz ve itirazın iptali davaları
9.    İstirdat davaları
10.  Menfi tespit davaları
11.  Tasarrufun iptali davaları
 
Danışmanlık hizmetleri
1.    İcra ihalelerine katılma
2.    İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
3.    İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
4.    İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
5.    Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6.    Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
7.    Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
8.    Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
9.    Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
10.  Şirket kurtarma çalışmaları
11.  Büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi