11523

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukunticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler.

Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır . Ayrıca Sermaye Piyasası KanunuBanka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kollektifkomanditanonimlimited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçebonoçek, imtia senetleri, taşıma senetleri türlerindedir.

Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku (sosyal sigorta hariç) diğer ticaret hukuku konularıdır.
 

  1. Ticari İşletme Hukuku
  2. Şirketler Hukuku
  3. Kıymetli Evrak Hukuku
  4. Taşıma Hukuku
  5. Deniz Ticareti Hukuku
  6. Sigorta Hukuku
  7. Rekabet Hukuku
  8. Fikri Mülkiyet Hukuku
  9. Sermaye Piyasası Hukuku
 ADA&A Hukuk Bürosu , Ticaret Hukuku'nun bütün alanlarında hukuk hizmeti sunmaktadır.

Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Haksız rekabet davaları
2.    İflas ve iflas erteleme davaları
3.    Marka-patent başvuru ve davaları
4.    Şirketlerin alacak davaları
5.    Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları
6.    Tüketici hukukundan doğan davalar
7.    Vergi hukukundan doğan davalar
 
 
Danışmanlık Hizmetleri
1.      Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
2.      Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
3.      Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
4.      Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
5.      Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6.      Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
7.      Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
8.      İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
9.      İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi
10.    İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi
11.    Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
12.    Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
13.    Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
14.    Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
15.    Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
16.    Marka koruma
17.    Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
18.    Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
19.    Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi
20.    Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
21.    Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
22.    Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi
23.    Ticari faturaların denetlenmesi
24.    Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi
25.    Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
26.    Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı
27.    Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
28.    Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
29.    Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
30.    Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi